Research results

Tonkori and Shichepshin

Chika Shinohara -Tangiku and Itsuji Tangiku(2017).”Tonkori and Shichepshin”, Studia instrumentorum musicae popularis V 405-416