Research results

Synergistic effects of warming and eutrophication alert zooplankton predator-prey interactions along the benthic–pelagic interface

Zhang, Huan; Zhang, Peiyu; Wang, Huan; García Molinos, Jorge; Hansson, Lars-Anders; He, Liang; Zhang, Min; Xu, Jun; Global Change Biology, 27, 22
, 5907-5919, (2021)