Research results

Mitigation of urbanization effects on aquatic ecosystems by synchronous ecological restoration

Fu, Hong; Gaüzère, Pierre; Molinos, Jorge García; Zhang, Peiyu; Zhang, Huan; Zhang, Min; Niu, Yuan; Yu, Hui; Brown, Lee E; Xu, Jun; Water Research, 204, 117587, (2021)