Research results

Future scenarios for Arctic 2050

Taro OSABE, Jun FUKUDA, Toshihiko HARA, Fujio OHNISHI, Natsuhiko OTSUKA,Sei-Ichi SAITOH,Atsuko SUGIMOTO, Minori TAKAHASHI, Masato TANAKA,Shingo TANAKA and Hiroyuki YASUNAGA(2018). Future scenarios for Arctic 2050, Proc., 33rd Intl. Symp. on Okhotsk Sea and Polar Oceans, pp.**-**